parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции

 
 
 
Възложител:
Община Казанлък Наименование: "Доставка на цветен разсад и декоративна растителност”,в две обособени позиции Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на ... още

Строително-монтажни работи по изграждане на Екопарк "Еника"

 
 
 
Възложител:
Община Бяла Наименование: Екопарк "Еника" Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: 26.02.2015 г.  Час: 17:00 Срок за подаване на оферти ... още

Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч

 
 
 
Възложител:
Община Годеч Наименование: Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. ... още

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“

 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект на община Лесичово 30/3/3220979 „Модернизиране на уличното осветление в селата Динката и Щърково, община Лесичово“ ... още

Доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали, LED осветителни тела за улично осветление и сходни изделия за нуждите на Община Самоков, включително общинските предприятия и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити”, по обособени позиц

 
 
 
Възложител:
Община Самоков Наименование: Доставка на строителни материали, ВиК, електро – материали, LED осветителни тела за улично осветление и сходни изделия за нуждите на Община Самоков, включително ... още

Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Площадкови ВК и ЕЛ мрежи –етапи № 2, 3 и 4 ( Несебър )

 
 
 
Възложител:
Община Созопол Наименование: Реконструкция градски стадион в УПИ І -1017,кв 87 по плана на гр.Созопол” със следните подобекти: Подобект 1: „Площадкови ВК и ЕЛ мрежи –етапи № 2, 3 и 4 Процедура: ... още

Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем

 
 
 
Възложител:
Община Рудозем Наименование: Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за ... още

Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ( София (столица) )

 
 
 
Възложител:
Дирекция на природен парк "Витоша" Наименование: Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по ... още

Доставка парково оборудване с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:"Доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца; Обособена позиция № 2: "Доставка на пейки и кошчета ( Тервел )

 
 
 
Възложител:
Община Тервел Наименование: Доставка парково оборудване с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1:"Доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца; Обособена позиция № 2: ... още

Обновяване на тротоарната настилка на уличната мрежа в гр.Елхово

 
 
 
Възложител:
Община Елхово Наименование: Обновяване на тротоарната настилка на уличната мрежа в гр.Елхово Процедура: Открита процедура по ЗОП  Срок за закупуване на документация за участие: ... още

Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесна, храс

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Целогодишно поддържане и почистване на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, ... още

Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение,

 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Определяне на изпълнители за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на Община Бургас, ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама