Нормативна база

В Категорията Нормативна база са събрани всички закони, правилници, наредби и нормативни документи, регламентиращи дейността в сектора на  озеленяването, паркоустройството и благоустройството. Информацията в категорията се обновява месечно.                           

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


          ►  Закон за обществени поръчки (ЗОП)

►  Правилник за прилагане на закона за обществени поръчки 

►  Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки

►  Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

►  Указания на Агенцията за обществени поръчки

►  Директива 200418ЕО НА Европейския парламент и на съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 последно добавени

►  Наредба № 2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система

►  Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

►  Наредба № 12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни раьони

►  Ннаредба № 12 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. за придобиване на квалификация по професия растениевъд

►  Наредба № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 Г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготовители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал

►  Наредба № 22 ОТ 11.06.2010 Г. за придобиване на квалификация по профеция озеленител

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

►  Закон за регионалното развитие
   
►  Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

►  Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

►  Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

►  Нормативни актове в ландшафтната архитектура и свързани с нея

►  Закон за камарата на строителите

►  Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

►  Закон за устройство и застрояване на Столична община

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

►  Закон за устроство на територията

►  Закон за административно-териториалното устройство на Република България

►  Закон за концесиите

►  Закон за опазване на околната среда

►  Закон за защитените територии

►  Закон за горите, приет от ХLI Народно събрание на 23 февруари 2011 г

►  Правилник за прилагане на Закона за горите

   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


►  Наредба № 8 обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

►  Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

►  Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

►  Бетон - Български държавен стандарт (БДС)

►  Изменение на норми за проектиране на бетонови и стоманобетонови конструкции

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

►  Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

►  Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

►  Наредба №2 за сигнализация на пътната маркировка

►  Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


►  Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

►  Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

►  Закон за геодезията и картографията

►  Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

►  Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

►   Разрешение за търговия с продукти за растителна защита

►   Закон за защита на растенията

►   Процедура за издаване на разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита

►   Закон за посевния и посадъчния материал

►   Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

►   Закон за почвите


     

* всички документи от са в .pdf формат, ако не разполагате с Adobe Reader, може да го изтеглите от тук

 

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама