parkove.bg / Обществени поръчки / Строително монтажни работи за ..

Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница със 6 (шест) обособени позиции

 

 

 

Възложител:

Община Дупница
Наименование: Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница със 6 (шест) обособени позиции
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
02.09.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
02.09.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 03.09.2015 г.  Час: 11:00

в сградата на община Дупница


 
Описаниe:
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Строително монтажни работи за подобряване и изграждане на детски площадки, спортна площадка и реконструкция на площадно пространство на територията на Община Дупница със 6 (шест) обособени позиции". Предметът на обществената поръчка е разделен на обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Изграждане на детска площадка в площадно пространство с. Бистрица УПИ VII- CHC, кв.22” Обособена позиция 2: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка между кв. 68,76, 70,77 и улици с ос.т. 189, 186, 187 - село Червен Брег” Обособена позиция 3: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в с.Крайници УПИ - I, кв.32” Обособена позиция 4: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на спортна площадка в с.Самораново УПИ V, кв. 20”. Обособена позиция 5: „Подобряване на публични площи за обществено ползване на детска площадка в между кв. 15 и кв. 16 и ул. с ос.т.31-32 с. Самораново” Обособена позиция 6: „Реконструкция на площадно пространство с. Яхиново, УПИ I, кв.17а” Обектите са IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ Видовете СМР, които подлежат на извършване и техните количества са подробно описани в „Техническа спецификация” и Количествени сметки, представляващи неразделна част от настоящата документация за участие. ВАЖНО: Предметът на обособени позиции № 1, 2, 3 и 5 е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.

 

Прогнозна стойност без ДДС

155644 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 5.08.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама