parkove.bg / Обществени поръчки / Основен ремонт на бул. ..

Основен ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до бул. „Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения” по обособени позиции: Обособена позиция №1: 1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с „Ремонт на бул. „Влади

 

 

 

Възложител:

Столична община
Наименование: Основен ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до бул. „Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения” по обособени позиции: Обособена позиция №1: 1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с „Ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до бул. „Ботевградско шосе”, включително прилежащите му съоръжения”. 1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР, съгласно изготвения проект за преасфалтиране на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Витиня” до ул. „Летоструй”, включително рехабилитация на моста над река Слатинска. Обособена позиция №2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на технически паспорт с издаване на Разрешение за ползване на обект „Основен ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста Чавдар до бул. „Ботевградско шосе”, включително прилежащите съоръжения
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
21.04.2015 г.  Час: 17:30
Срок за подаване на оферти за участие:
21.04.2015 г.  Час: 17:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 22.04.2015 г.  Час: 11:00

гр. София, ул. "Париж" №3, Заседателна зала

Описаниe:
Обособена позиция №1:1.Изпълнение на СМР свързани с „Ремонт на бул. „Владимир Вазов” от моста „Чавдар” до бул. „Ботевградско шосе”, вкл. прилежащите му съоръжения”.Бул. Вл. Вазов е част от първостепенната улична мрежа клас ІІІБ / по съществуващо положение/ и се намират в гр. София. Бул. Владимир Вазов обхваща участъка от км. 0+000 ляво платно и км. 0+731,59 дясно платно при кръстовището с ул. ”Черковна” до възела с бул. „Ботевградско шосе” при km 5+824,80 за ляво платно и km 5+916.27 за дясно платно. Настоящата поръчка включва 4 етапа /от II до V вкл./ и 9 бр. съоръжения, описани в раздел "Количество и обем"; 2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгл. изготвения проект за преасфалтиране на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Витиня” до ул. „Летоструй”, вкл. рехабилитация на моста над река Слатинска. Участъкът е с асфалтова настилка с множество деформации и напуквания. Ориентировъчната дължина на трасето е около 1200 м, а шир. му е 2 платна по 10,50 м. Съществуващите тротоари са с променлива ширина от 3 м до10 м.В предмета на поръчката се вкл. изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР за преасфалтиране на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Витиня” до ул. „Летоструй”, вкл.рехабилитация на моста над река Слатинска, както и ремонт на тротоарната настилка. Проектът трябва да предвижда: - Ремонтиране на дефектите по настилката, както почистване и запълване на пукнатините по нея. Чрез нивелетно фрезоване да се осигури преасфалтиране с плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум със средна дебелина 5 см.- Да се представят детайли за повдигане на съществуващите съоръжения на инженерната инфраструктура.- Да се предвидят подмяна на решетките на дъждоприемните шахти със заключващи се и капаците на ревизионните шахти със самонивелиращи се.- Да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите в кръстовищата и пешеходните пресичания, съг.изискванията на Наредбата на СОС за изграждане на общодостъпна среда в гр. София. - При необходимост да се предвидят уширения за контейнерите за боклук. - Да се предвиди саниране на горното строене и саниране на локалните повреди по долното строене на съоръжението и/или усилване. Да се даде решение за увеличаване на сигурноста и удължаване експлоатационния срок на моста. Да се обърне внимание на дилатационните фуги и всички прилежащи елементи, реконструкцията на които е наложителна. - Да се представи детайл за ограждането на съществуващите дървета в тротоара, съгласуван с дирекция “Зелена система“ на СО. - Да се предвиди ремонт и възстановяване на уличното осветление, вкл. подмяна на тръбна мрежа, шахти и капаци, саниране на стълбове и рогатки. По преценка на проектанта да се предвиди подмяна на компрометирани стълбове. Да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община (Приложение № 4), като се използват светодиодни осветителни тела. - Да се предвиди подмяна на контролерите на светофарите, новите контролери да отговарят на минималните технически изисквания към контролери на СУ (Приложение № 3);По преценка на проектанта да се предвиди: - Ремонт (подмяна) на бордюрите.- Изграждането на нови тротоари с настилка от пясъчен асфалтобетон с дебелина 5 см за колесно натоварване 1 т/ос. При възможност да се предвиди велотрасе.- Частична подмяна и/или ремонт на парапети и огради. Проектът да съдържа обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, напречни профили през 20 м в табличен вид, типови напречни профили, както и съгласувана с отдел “ОБД” при Дирекция “Транспортна инфраструктура” на СО, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност” ситуация с постоянна хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Да се приложи обобщена КС по уедрени показатели.В обхвата на поръчката не се включва ремонт на трамваен релсов път и контактно-кабелна мрежа. Обособена позиция №2 е подробно описана в Приложение Б

 

Прогнозна стойност без ДДС

13525000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 10.03.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама