parkove.bg / Обществени поръчки / Определяне на Изпълнител за ..

Определяне на Изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие в три обособени зони

 

 

 

Възложител:

Община Поморие
Наименование: Определяне на Изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие в три обособени зони
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
25.03.2015 г.  Час: 16:30
Срок за подаване на оферти за участие:
06.04.2015 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 07.04.2015 г.  Час: 11:00

административната сграда на Община Поморие, ул.Солна №5

Описаниe:
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонт и поддържане (превантивно, текущо, и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 65,850 км. общински пътища на територията на Община Поморие и 185,173 км. улична пътна мрежа на територията на Община Поморие в три обособени зониПредметът на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ремонт и поддържане,а именно:Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности,които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения и принадлежности в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата,пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка,пътните съоръжения и принадлежности, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/.Превантивно поддържане-включва следните основни видове дейности:затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката; полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;олагане на нов износващ пласт /пренастилане/;стабилизиране на банкети/по механичен или химичен способ/;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности /пътни знаци, предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др./;ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.Текущо поддържане -включва следните основни видове дейности:почистване на малки свлачища, срутища и наноси;окосяване,подравняване,профилиране и оформяне на банкети;окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;запълване и укрепване на откоси на отделни места;почистване и/или възстановяване на берми,“джоб” стени и други укрепващи съоръжения;почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения-окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения-дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др;отстраняване на отделни деформациивълни, коловози и други неравности;ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения; почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал,наносни материали и др.; ремонт на улични тротоарни настилки,улични бордюри и тротоарни съоръжения.;боядисване на стоманени конструкции на мостове,парапети,предпазни огради,елементи на пътни знаци и др.;поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета,както и поставяне на допълнителни при необходимост;почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки,чешми,паметници,беседки и др.обекти на крайпътното обзавеждане;Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.При аварийни ситуации се извършват аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации/свлачищни явления,срутвания, изравяния, разрушение на мостови съоръжения, и др./.Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

 

Прогнозна стойност без ДДС

2700000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 25.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама