parkove.bg / Обществени поръчки / Доставка и монтаж на ..

Доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение и парково осветление за обект: Крайречна градска зона, гр. Самоков по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на парково осветление; Обособена пози

 

 

 

Възложител:

Община Самоков
Наименование: Доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение и парково осветление за обект: Крайречна градска зона, гр. Самоков по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на парково осветление; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие:
06.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
06.03.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 09.03.2015 г.  Час: 11:00

Сградата на община Самоков, 3-ти етаж, ст. 315

Описаниe:
Доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение и парково осветление за обект: Крайречна градска зона, гр. Самоков по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на парково осветление; Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение; ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ са конкретизирани в отделен списък, обединяващ целия спектър на всичките видове материали и оборудване - предмет на обществената поръчка, с необходимите пояснения относно изискванията към доставката и монтажа им. Списъкът е неразделна част от настоящата документация (Раздел XVI).Подробно описание на парковото осветление и на видеонаблюдението се съдържа в приложените към документацията инвестиционни проекти и количествени сметки.С цел благоустрояване на крайречната градска зона, гр. Самоков е разработена проектна документация, която е разделна на три етапа. Предмета на настоящата обществена поръчка е част от Етап I, който включва зона 1 находяща се в УПИ IX, кв.287, разделена на две подзони – Зона 1А и Зона 1Б. За да се даде възможност на хората през тъмните часове на деня спокойно да отдъхват, да преминават или да се защитават от злонамерени нападения и наранявания в крайречната зона на Самоков се предвижда да бъде изградено подходящо и здравословно изкуствено осветление на цялата площ на зона 1 (заона 1А и зона 1Б), както и да се реализира затворена сиситема за видеонаблюдение на територията на зона 1А. Разделянето на зона 1 на две подзони е отразено във всички части на проекта, включително подробни КС и КСС.

 

Прогнозна стойност без ДДС

195000 BGN


      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 4.02.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама