адрес:Бургас, Бургас, ул. Одрин №15, ет. 4
телефон 1:+359 (0) 56 530 175
телефон 2:+359 (0) 878 923 950
факс:+359 (0) 56 530 175
е-поща:borela_eood@abv.bg
уеб сайт:borela-eood.com
skype:
facebook:
Описание на фирмата

Нашата фирма е сравнително нов юридически субект. За краткия период от две години през който фирмата функционира тя успя да оформи ясно обособен обхват на дейност и организационна структура, които създадоха възможност да бъдат поети и изпълнени ангажименти към клиенти за производство на метални, дървени и комбинирани от метал и дърво конструкции. Нашата политика е да осигурим възможности на фирмата за цялостно изпълнение и комплексна услуга за довършителни работи в строителството – по изграждане на метални, дървени и комбинирани от метал и дърво конструкции, ландшафтен дизайн, проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи и съоръжения в тях, проектиране и изграждане на детски площадки.

Ние работим за осъществяване на нашата политика като разширяваме своята производствена база – чрез изграждане на нови производствени помещения и мощности (нови цехове за производство на дървени и комбинирани от метал и дърво изделия; нов парник, нова градина и склад за декоративни дървета, храсти и цветя на едно място). Наш приоритет в бъдеще е да изградим наш градински център с изложбена част и прилежащи складове и търговски помещения.

Основни направления и дейности на „Борела” ЕООД са:

„Проектиране и производство на метални, дървени и комбинирани от метал и дърво конструкции.

Ландшафтен дизайн. Проектиране на зелени площи и съоръжения в тях.

Изграждане и поддържане на зелени площи и съоръжения в тях.

Производство на декоративни храсти, цветя и дървета.

Строителни – монтажни работи по изграждане на метални, дървени и комбинирани от метал и дърво конструкции.

Проектиране и изграждане на детски площадки”

росперитетът, конкурентноспособността и завоюваните пазарни позиции от „БОРЕЛА” ЕООД са резултат, постигнат благодарение на нашия професионализъм, точни преценки за пазарната ситуация и за очакванията на клиентите ни.

Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура и социално – ориентиран мениджмънт:

- Ние разчитаме на удовлетвореността на клиента – реагирайки бързо и гъвкаво на новите възможности да запазим и разширим своите пазарни позиции.

- Ние познаваме добре конкурентните фирми и техния асортимент чрез регулярни проучвания и се стремим да създадем уникален облик на фирмата, посредством постоянен стремеж и усилия към повишаване качеството и обхвата на нашите продукти и услуги, при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

- Ние поддържаме коректни отношения с нашите доставчици, базирани на партньорство, но и на критичност.

- Ние поддържаме и регулярно обновяваме оборудването и материално – техническата ни база.

- Ние ангажираме всички наши сътрудници за осигуряване качеството на предлаганите продукти и услуги, като им предоставяме ясни правомощия, добра информираност, възможност за обучение и квалификация, социално – етично отношение в и към създадените екипи.

- Ние осъществяваме периодичен анализ на националните и международни нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган и браншови споразумения, правим оценка за отражението им върху нашата дейност, както и поддържаме непрекъснат контрол при приложението на изискванията според тях.

- В дейността си се стремим да опазваме околната среда и здравето на служителите си.

- С разработената и внедрена Система за управление съгласно ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 като практическа реализация на фирмената политика, ние поставяме на ръководството и персонала на фирмата с първостепенно значение следните цели:

1. Обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена Система за управление, структурирана в Наръчник на системата за управление и документирани Процедури от Системата за управление, обезпечаващи всички дейности на фирмата.

2. Точно и ясно дефиниране и съблюдаване на правата и задълженията на персонала. Осигуряване на функционираща и ефективна организация във всички сфери на дейност.

3. Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти и услуги и труда на нашите специалисти, чрез прилагане на принципа на съпричастност към резултатите от дейността на фирмата.

4. Подобряване ефикасността и ефективността на извършваните дейности, чрез планиране и внедряване на организационни подобрения, увеличаващи ефективността на работата на служителите.

5. Спазване на принципа на превантивност чрез провеждане на систематичен анализ и решаване на възникналите проблеми – незабавно реагиране от страна на всеки служител при възникване на отклонения и пропуски, засягащи неговата дейност.

6. Задоволяване в максимална степен на очакванията на клиентите чрез изграждане на мрежа от обратни връзки по която необходимата информация достига до Управителя, Представителя на ръководството и ръководните кадри.

7. Въвличане на нашите доставчици в процеса на подобрение на качеството, чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти и услуги.

8. Спазване на правилата за безопасност на труда и осигуряване на здравословна работна среда управление на здравето и безопасността на работното място. Предотвратяване на наранявания и заболявания, намаляване на риска от възникване на трудови злополуки, подобряване на микроклимата и др.;

9. Управление на околната среда и предотвратяване на замърсяването, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно отношение спрямо околната среда;

С изпълнението на горните цели гарантираме непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на фирмата.

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители и служители от всички звена на фирмата да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Системата за управление и активно да съдействат за нейното развитие.

Продукти на фирмата

Дървена беседка

Местоположение на фирмата
потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама