parkove.bg / Обществени поръчки

Обществени поръчки

Категория Обществени поръчки включва пълната специализирана информация за търговете и обществените поръчки, кaсаещи реализацията на обекти от ниското и инфраструктурно строителство, благоустройството и паркоустройството. В категорията се публикува официална информация от Агенцията за Обществени Поръчки /АОП/,  Държавен Вестник, Официални интернет страници на Общини, Общински дружества, Държавни органи и институции, както и специализирана информация, касаеща обществените поръчки, търгове и конкурси. Категорията се обновява ежедневно.

 


Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: реновиране на площадно пространство в ЦГЧ,гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт галерия, детска площадка, водна каскада и покрита сцена

 
 
 
 
Възложител:
Община Симитли Наименование: Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект: реновиране на площадно пространство в ЦГЧ,гр. Симитли и изграждане на подобекти: арт ... още

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по плана на с.Церово“

 
 
 
 
Възложител:
Община Лесичово Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на обект: „Възстановяване на съществуваща спортна площадка в УПИ VІІІ- училище в кв.29 по ... още

Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и художествено осветление, изграждане на система за радио-командно управление с обратна връзка в Община Стара

 
 
 
 
Възложител:
Община Стара Загора Наименование: Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на нови обекти на улично, парково и ... още

Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на улично осветление на гр. Приморско и упражняване на авторски надзор

 
 
 
 
Възложител:
Община Приморско Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация на улично осветление на гр. Приморско и упражняване на авторски надзор Процедура: Открита процедура ... още

Предмет на настоящата поръчка е реализиране на инженеринг за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община Гълъбово

 
 
 
 
Възложител:
Община Гълъбово Наименование: Предмет на настоящата поръчка е реализиране на инженеринг за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на ... още

Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа зона София-Божурище, община Божурище, Софийска област ( София (столица) )

 
 
 
 
Възложител:
Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София Наименование: Проектиране и строителство на участък от улица №12 и рехабилитация на улица № 15, с улични технически мрежи, в Икономическа ... още

„Обновяване на парк Борисова градина – етап III – Изграждане на кръгла детска площадка”. Изграждане на нова детска площадка на мястото на вече съществуваща кръгла детска площадка, съгласно приложения към документацията инвестиционен проект

 
 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: „Обновяване на парк Борисова градина – етап III – Изграждане на кръгла детска площадка”. Изграждане на нова детска площадка на мястото на вече ... още

Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективнос

 
 
 
 
Възложител:
Община Момчилград Наименование: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и ... още

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община В

 
 
 
 
Възложител:
Община Варна Наименование: Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична ... още

Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище

 
 
 
 
Възложител:
Община Панагюрище Наименование: Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Панагюрище Процедура: Открита ... още

Доставка на цветя и декоративна растителност за 2016 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; Обособена позиция №2 – Доставка на декоративни дървета, храсти и треви за нуждите на ОЗ ”Озеленяване

 
 
 
 
Възложител:
Община Габрово Наименование: Доставка на цветя и декоративна растителност за 2016 г. по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на цветя за нуждите на ОЗ ”Озеленяване”; ... още

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас

 
 
 
 
Възложител:
Община Бургас Наименование: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните ... още


потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама