parkove.bg / Обществени поръчки / Модернизация на уличното ..

Модернизация на уличното осветление на община Каолиново

 

 

 

Възложител:

Община Каолиново
Наименование: Модернизация на уличното осветление на община Каолиново
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 06.10.2015 г.  Час: 16:30
Срок за подаване на оферти за участие:
06.10.2015 г.  Час: 16:30
Дата и място за отваряне на офертите:8 07.10.2015 г.  Час: 13:30

Административна сграда на Община Каолиново – град Каолиново, пл. „Украйна” № 4 – Ритуална зала.


 
Описаниe:
Въведение: Община Каолиново е разположена в Североизточна България, част от област Шумен. Общината се състои от 16 населени места. Административен център е град Каолиново. Населението на общината към 1.02.2011 година е 12 093 души. Населени места в Община Каолиново са: гр. Каолиново, с. Браничево, с. Гусла, с. Дойранци, с. Долина, с. Загориче, с. Климент, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Наум, с. Омарчево, с. Пристое, с. Сини вир, с. Средковец, с. Тодор Икономово и с. Тъкач. Състояние на съществуващото осветление:Състоянието на уличното осветление е анализирано в енергиен одит “Детайлно обследване за енергийна ефективност на уличното осветление на Община Каолиново”. Основните изводи от проведения одит са: - В населените места на община Каолиново преди повече от 5 години поетапно са подменяни осветители. Подмяната не обхваща цялата мрежа. На места не е завършена напълно, като са необходими доста инвестиции за подмяна на стълбове и проводници, подмяна на улично осветление; - Уличното осветление по селата е крайно незадоволително. Необходима е частична подмяна с нови икономични осветители и добавяне на нови такива; - Необходима е замяна на живачните лампи 400W, 250W и 125 W, КЛЛ и амортизирани стари осветители с нови с метал-халогенни лампи 100W, 70W и 50W, с повишен светлинен поток. - Съществуващите осветители са производство от преди 6 - 20 години, амортизирани, морално остарели, високоенергоемки, с нисък к.п.д. (коефициент на полезно действие), с повредени oптични системи; - Нужно е изграждане на нова осветителна уредба на местата, където досега не е имало такава. С новите осветители ще се постигне:-Икономия на ел.енергия;-По-голяма надеждност и качество на осветлението;-По-висок к.п.д.; -Намаляване разходите за поддръжка и ползване на специализирана техника; -Намаляване на емисиите от CO2. Всички касети улично осветление в момента се управляват с часовници (релета за време). Цели на проекта за модернизация на уличното осветление: Улично осветление е съществен фактор от житейската среда и е показател за състоянието и просперитета на всяко населено място.Проектът за модернизация на уличното осветление на Община Каолиново е разработен в съответствие със съгласувана и утвърдена програма от общинското ръководство. Главните цели и задачи на настоящия проект и решенията, които се предла- гат за тяхното реализиране са следните: - Прилагане и техническа реализация на мерките и предписанията от извършения енергиен одит; - Модернизиране на уличното осветление на общината в съответствие със съвременните европейски изисквания и новите достижения на светлотехниката; - Създаване на условия за безопасно движение на моторните превозни средства и сигурна и спокойна атмосфера за пешеходците вечерно и нощно време;- Опазване на околната среда чрез намаляване на емисията на парникови газове съпровождаща производството на електроенергия; - Подобряване на светлинната среда на общината и повишаване на визуалния комфорт на града и селата.За обекта има издадено разрешение за строеж № 6/18.03.2014 г. на главния архитект на община Каолиново. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие. За всички предвидени за изпълнение в обхвата на поръчката строително-монтажни работи е разработен необходимия технически проект, който е публикуван на официалната интернет страница на Възложителя в Профил на купувача: http://pk.lakorda.com/pp.php?pagetype=user&profile=kaolinovo&pp=24


 

Прогнозна стойност без ДДС

2437718.47 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 12.09.2015

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама