parkove.bg / Обществени поръчки / Изпълнение на Инженеринг - ..

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас

 

 

 

 

Възложител:

Община Бургас
Наименование: Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев”, бл. 32“ Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изграв“, бл. 57 ” Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“,бл. 114” Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, , ж.к. Меден рудник“,бл. 105” Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 88 Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27 Обособена позиция № 7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“, бл. 101 Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 30.11.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
30.11.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 01.12.2015 г.  Час: 10:00

Община Бургас, ул.Александровска № 26
 
Описаниe:
Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бургас по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж. к. „Изгрев”, бл. 32“ Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Изграв“, бл. 57 ” Обособена позиция №3 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“,бл. 114” Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, , ж.к. Меден рудник“,бл. 105” Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 88 Обособена позиция № 6 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27 Обособена позиция № 7 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник“, бл. 101 Обособена позиция № 8 „Сграда с административен адрес гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 403 В рамките на Националната програма се включват следните разходи, които изпълнителят ще направи за периода на изпълнение на поръчката: разходи за СМР; разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти; разходи за авторски надзор; разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация. Недопустими разходи по сградите: Всички разходи извън посочените като допустими, Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма. Допустими дейности за финансиране по сградите са: дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност; обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, а не по-висок. Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

 

Прогнозна стойност без ДДС

12448598.35 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 21.10.2015

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама