parkove.bg / Обществени поръчки / Инженеринг за реализация на ..

Инженеринг за реализация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември по обособени позиции

 

 

 

 

Възложител:

Община Септември
Наименование: Инженеринг за реализация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември по обособени позиции
Процедура: Открита процедура по ЗОП 
Срок за закупуване на документация за участие: 23.11.2015 г.  Час: 17:00
Срок за подаване на оферти за участие:
03.12.2015 г.  Час: 17:00
Дата и място за отваряне на офертите:8 04.12.2015 г.  Час: 10:00

Заседателна зала, ет.1 в сградата на общинска администрация, гр. Септември
 
Описаниe:
Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на инженеринг - проектиране и строителство на мерки за подобряване на енергийната ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради /МЖС/ в гр. Септември по обособени позиции, с одобрено финансиране в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Обособена позиция №1 – МЖС гр. Септември, бул. „България” № 63, РЗП на сградата – 3 578 кв.м. Обособена позиция №2 – МЖС гр. Септември, бул. „България” № 65, РЗП на сградата – 2 976 кв.м. Обособена позиция №3– МЖС гр. Септември, бул. „България” № 67, РЗП на сградата – 4 428 кв.м. Обособена позиция №4 – МЖС гр. Септември, бул. „България” № 78, РЗП на сградата – 3 533 кв.м. Обособена позиция №5 – МЖС гр. Септември, ул. „Еделвайс“ № 15, РЗП на сградата – 3 225 кв.м. Разработване на работни проекти за нуждите на обновяването Изготвянето на работен проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работни проекти за нуждите на обновяването следва да бъдат изготвени съгласно нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени сметки по приложимите части, както и с опис на видовете и количествата СМР, които спадат към всеки обобщен вид СМР, съгласно препоръките за задължителните СМР в техническите паспорти и енергийните обследвания за обектите. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, и количествени сметки. Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект. Разрешение за строеж се издава от общинската администрация и при представяне на техническа документация с оценено съответствие. Докладът за оценка на съответствието ще бъде изготвен от оторизиран изпълнител и е предмет на допълнително възлагане от страна на Възложителя. По време на изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ. Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Осъществяване на авторски надзор Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация. Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.

 

Прогнозна стойност без ДДС

4619495 BGN

 
      * цялата обществена поръчка можете да видите: тук

 

 

 

 

Дата на публикуване: 21.10.2015

 

 

 

 

 Добави коментар

 

Няма добавен коментар. Бъдете първият който ще коментира.

 

За да можете да публикувате коментари, трябва да сте регистриран потребител.  ► Регистрация

потребител:
парола:

 

Контакт | Помощ | За нас | Условия за ползване | Пощ@ | Системни ресурси | Реклама